ZICHT OP TALENT
Schoolregels en afspraken

Schoolregels en afspraken

1. Als leerling van het Zuiderlicht College ben je ambassadeur van de school, dat wil zeggen: je houdt je aan de regels, je spreekt degene die dat niet doet daarop aan, en je laat zien dat je trots bent op je school.

2. Je bent elke schooldag van 8.30 tot 17.00 uur beschikbaar voor lessen en andere schoolactiviteiten en volgt de aanwijzingen en opdrachten van schoolleiders, docenten en andere personeelsleden van het Zuiderlicht College op.

3. Je hebt respect voor de omwonenden van de school. Je blijft uit portieken en na afloop van de lessen ga je naar huis. In de kantine kun je wachten op klasgenoten, maar buiten op straat niet. In en rond de school gedraagt iedereen zich het rustig; schreeuwen, rennen, duwen en schelden horen hier niet bij!

4. Je kunt aan het begin van het schooljaar een kluisje toegewezen krijgen. Dat kluisje blijft gedurende het hele jaar van jou, het is niet toegestaan te ruilen van kluis. Spullen van andere kinderen blijven uit jouw kluis.

5. Als je je pasje niet bij je hebt, zal de conciërge maximaal 3x per rapportperiode je kluisje voor je open maken. Bij een vierde keer krijg je de hele inhoud van je kluisje mee naar huis. Dan heb je die periode geen recht meer op een kluisje. Je moet dan je boeken, schriften, enz. elke dag in een tas meenemen en je jas aan een kapstok ophangen.

6. Als je op school bent, berg je je jas op in je kluis. Ook hoofddeksels (tenzij gedragen vanwege religieuze achtergronden) worden afgedaan en in je kluisje opgeborgen. In school zijn alle ruimtes dus ‘jas- en petvrij’. Dit oogt opener en vriendelijker.

7. Op school draag je nette en gepaste kleding. Houd rekening met de omgeving en daar hoort uitdagende kleding (als bijvoorbeeld naveltruitjes) niet bij.

8. Je mag alleen in een lokaal zijn, als je les hebt of toestemming hebt gekregen. Eten en drinken is in de lokalen en in de gangen verboden. Daarvoor ga je naar de kantine.

9. Je pest niet, roddelt niet en spreekt geen kwaad over anderen. Dat geldt ook voor cyberpesten en voor het versturen van berichten via snapchat, Twitter, Facebook, Instagram, enz., die voor anderen beledigend zijn. Wees zorgvuldig in het gebruik van sociale media!

10. In school wordt rekening gehouden met de privacy van medewerkers en leerlingen. Schending van de privacy is tegen de regels. Het is daarom ten strengste verboden om zonder toestemming geluids- en/of filmopnamen te maken en/of te verspreiden van gesprekken en/of andere zaken in en rond de school.

11. Je blijft van andermans spullen af en je gaat respectvol om met de school. Dit houdt in dat je netjes omgaat met het meubilair en andere materialen in school die nodig zijn om goed onderwijs te verzorgen. Als er zaken vernield of beklad worden, betalen jij en/of je ouder(s) de kosten ten gevolge van dit vandalisme. Jijzelf of je ouder(s) krijgen daarvoor een rekening.

12. Op school spreek je Nederlands (behalve natuurlijk tijdens lessen Engels en Frans).

13. Alcohol, drugs, wapens, energydrinks, vuurwerk en discriminerende literatuur zijn verboden in en rond de school.

14. Afval wordt in vuilnisbakken gedaan, zowel op school als in de buurt. De vervuiler ruimt zelf op.

15. We zijn een rookvrije school. Dit houdt in dat het niet toegestaan is voor leerlingen om in de school, op de schoolpleinen en voor de school te roken. Personeel mag alleen roken op de daarvoor aangewezen plekken.

16. Het meenemen of uitnodigen op school van mensen, die geen leerling van het Zuiderlicht College zijn, is streng verboden, tenzij je toestemming hebt gekregen van een docent en/of schoolleiding.

17. Als je problemen met iets of iemand hebt, dan ga je naar je mentor, docent of iemand van de schoolleiding. Die helpt jou met het oplossen van je probleem. Je speelt nooit voor eigen rechter.

18. Leerlingen blijven bij de nooduitgangen, brandtrappen en tussendeur (bij de hoofdingang van LMIPA) vandaan. Lessen, toetsen en inhalen

19. Je zorgt ervoor dat je op tijd bent en alle spullen die je voor de les nodig zijn, bij je hebt.

20. Aan het begin van de les heb je je huiswerk af, je pet en je jas liggen in de kluis en je hebt je schoolspullen voor je liggen op tafel.

21. Je mag een tas meenemen naar de les, met daarin de boeken voor een aantal lessen. In de tijd tussen leswisselingen is er geen tijd om naar je kluisje te gaan. Dit kan alleen in de pauze.

22. Je schoolboeken zijn gekaft en voorzien van je naam op het etiket. Je bent verantwoordelijk voor je schoolboeken. Ze moeten netjes blijven en mogen alleen door jou gebruikt worden.

23. Je huiswerk en toetsen van de verschillende vakken kun je vinden op Magister. Leraren berichten de coördinator over incidenten tijdens de lessen en noteren dit in magister.

24. Smartphones, iPods, camera’s en andere waardevolle technische apparaten blijven buiten de klaslokalen en de lessen. Die bewaar je in je kluisje. Deze apparaten worden door de docent in beslag genomen als ze zichtbaar of hoorbaar in het klaslokaal aanwezig zijn. Het toestel wordt aan de leerjaarcoördinator gegeven en je ouders/verzorgers worden vervolgens gebeld. Je ouders/verzorgers kunnen het toestel ophalen. Indien zij het toestel niet op kunnen halen, ben je het toestel een week kwijt. Het opladen van apparaten gebeurt thuis; het is niet toegestaan om het toestel in het klaslokaal op te laden.

25. Je kunt alleen naar het toilet of je kluisje tijdens de pauzes.

26. Wie verwijderd wordt uit de les, verlaat zonder protest en discussie met tas en schoolspullen het lokaal, krijgt een uitstuurformulier en gaat daarna onmiddellijk naar de coördinator. De coördinator ondertekent het formulier en zal met je in gesprek gaan. Daarna beschrijf je op het formulier wat de reden van uitsturen is. Aan het einde van de les ga je terug naar desbetreffende docent om het incident na te bespreken.

27. Toetsen die niet gemaakt zijn, moeten ingehaald worden binnen twee weken na terugkeer op school. Je bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van het inhalen van een gemiste toets.

28. Toetsen die niet gemaakt zijn, omdat je zonder geldige reden afwezig was, mogen niet ingehaald worden. Je cijfer is dan een 1 (één).

29. Docenten dragen er zorg voor dat toetsen binnen 10 werkdagen (2 weken) nagekeken zijn en ingevoerd in magister. Ziekte en verlof

30. Wie ziek is, wordt door een ouder of verzorger telefonisch vòòr 8.30 uur ziek gemeld. (tel: 020 662 0011 voor leerjaar 1 en 2, tel: 020 662 4883 voor leerjaar 3 ,4 en voor het M-traject)

31. Als je ziek bent, moet je er zelf zorgen dat je weet, welk huiswerk of welke toetsen voor de volgende dag(en) zijn opgegeven. Deze informatie kun je op Magister vinden. Als je tijdens een lesdag ziek wordt, ga je naar de coördinator om je ziek te melden. De coördinator informeert je ouders/verzorgers dat je ziek naar huis gaat.

32. Medische afspraken spreek je zoveel mogelijk af buiten lestijd en zeker niet tijdens geplande toetsen. In deze schoolgids worden verder nog een aantal zaken betreffende de veiligheid en (het naleven van) regels onder uw aandacht gebracht:

  • Ten behoeve van de veiligheid is in beide gebouwen een camerasysteem geïnstalleerd, in beide gevallen met de mogelijkheid tot het maken van video- opnamen.
  • Het Zuiderlicht College heeft een convenant met de politie van Amsterdam ondertekend waarin de school zich verplicht om aangifte te (laten) doen bij diefstal, bedreiging en geweld.
  • De politie geeft in samenwerking met bureau Halt voorlichting op school over het voorkomen van criminaliteit en over vuurwerkgedrag.
  • De school bestrijdt elke vorm van (digitaal) pesten, zinloos geweld, homo-intolerantie en seksuele intimidatie. Zij legt de nadruk op het voorkomen van agressief gedrag en pesten. Daartoe worden in verschillende leerjaren workshops gehouden, vaak onder leiding van externe deskundigen.
  • De schoolleiding houdt zich het recht voor om kluisjes van leerlingen te controleren, dan wel de politie daar toestemming voor te geven.
  • De school is in het bezit van een veiligheids- en een pestprotocol.
  • De schoolpleinen van beide locaties zijn rookvrij. Ook voor de schoolgebouwen mag niet gerookt worden.