ZICHT OP TALENT
Leerlingondersteuning

Leerlingondersteuning

Ondersteuning

De leerlingen die binnenkomen op het Zuiderlicht College krijgen ondersteuning die ze nodig hebben om op een passend niveau hun diploma te behalen. Dit doen we samen met de leerling, ouders, en mentor. Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. De mentor is in de eerste instantie het aanspreekpunt om dit te bespreken. Naast de begeleiding van de mentor biedt het Zuiderlicht college ook ondersteuning door specialisten en externe hulpverleners. Zo zijn er jongerenwerkers, zorgcoördinator,  orthopedagoog, begeleider passend onderwijs, jeugdarts, dyslexie coach, schoolverpleegkundige en een ouder kind adviseur zij vormen een onderdeel van de leerlingondersteuning (zie het schoolondersteuningplan).

Download hier “Overzicht ondersteuning van het Zuiderlicht college”

Zorgcoördinator

De leerling ondersteuning en de trajectklas wordt gecoördineerd door de zorgcoördinator. De zorgcoördinator onderhoudt contact met de leerlingen, ouders, leden van het zorgteam en externe hulpverlening. Zij is bereikbaar via de mail en/ of telefoon.

De Orthopedagoog

De orthopedagoog werkt nauw samen met de zorgcoördinator met betrekking tot het bieden van passend onderwijs. 

Haar inzet kan bestaan uit het maken van een dossieranalyse, een meedenken en adviseren of observeren, maar ook uit onderzoeks-, adviesof coachinggesprekken met de leerling en/of met de ouders van de leerling. Zij onderzoekt en begeleidt sommige individuele leerlingen (en hun ouders of verzorgers) wanneer er sprake is van een specifieke ondersteuningsbehoefte van de leerling. Daarnaast maakt zij onderdeel van de trajectklas.

Trajectklas

In schooljaar 2021/2022 zijn wij gestart met onze trajectvoorziening in de school. Wij noemen deze voorziening de trajectklas. De trajectklas kan je vinden op de eerste verdieping aan de Rustenburgerstraat 438 (Bovenbouw). De trajectklas is o.a. opgezet om afstroom tegen te gaan en opstroom te bevorderen. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op sociaal emotioneel of cognitief gebied vangen wij in deze klas op. Er is ruimte voor 12 leerlingen die max 12 weken in de trajectklas zullen blijven. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen boven en onderbouw leerlingen. Daarnaast wordt er een programma op maat aangeboden waar binnen rekening gehouden wordt met de situatie/positie waarin de leerling verkeert. Dit programma wordt in samenwerking met de begeleider, orthopedagoog, ouders, leerling en evt. hulpverlening opgesteld middels een OPP (ontwikkel perspectief plan) die regelmatig geëvalueerd wordt. Het doel is altijd dat de leerling vanuit de trajectklas met succeservaringen terugkeert naar zijn mentorklas. Op deze manier willen wij voorkomen dat leerlingen van het Zuiderlicht College vroegtijdig naar een andere VSO-onderwijs instantie gaan ofwel thuis komen te zitten.

Dyslexie en dyscalculie

Alle leerlingen met dyslexie krijgen een consult met de dyslectiecoach. Naar aanleiding hiervan krijgen ze een faciliteitenkaart waarop beschreven staat waar de leerling extra ondersteuning bij nodig heeft. Denk aan extra tijd of het gebruiken van leesondersteuning door middel van het gebruik van een iPad. Dit is verschillend per leerling, dus ondersteuning op maat. De ondersteuning wordt ook besproken met de mentor, ouders en docenten.

Als je een dyslexieverklaring hebt, heb je bepaalde rechten, bijvoorbeeld recht op extra tijd bij toetsen of een vergroot lettertype. Op het Zuiderlicht College staan de afspraken voor docenten van de verschillende secties in het Protocol Dyslexie.

Aan het begin van het schooljaar komt een brief aan ouders van brugklasleerlingen met een dyslexieverklaring. In deze brief worden de ouders uitgenodigd door de dyslexiecoach voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd welke faciliteiten het Zuiderlicht College biedt en waar leerlingen recht op hebben. Ook de leerlingen zelf worden hierover in een aparte bijeenkomst geïnformeerd.

De dyslexiecoach

De dyslexiecoach stelt samen met de dyslectische leerlingen een persoonlijke dyslexiepas op. Op deze pas worden de rechten en de plichten van de leerling benoemd en worden docenten in een notendop geïnformeerd over de bijzondere ondersteuningsbehoeften die deze leerling heeft. 

Deze pas wordt met enige regelmaat bijgesteld, omdat de leerling zich ontwikkelt en weer nieuwe uitdagingen tegen zal komen gedurende zijn schoolloopbaan. Waar wenselijk en zinvol kan de dyslexiecoach extra steun en coaching bieden aan individuele leerlingen. De coach is daarnaast op de hoogte van aanvullende leermiddelen en ICT mogelijkheden om dyslectische leerlingen te ondersteunen. De coach adviseert en ondersteunt met zijn expertise met name de talensecties bij ons op school. 

Ondersteuning bij sociaal-emotioneel functioneren en faalangst

OP het zuiderlicht College worden sociale vaardigheidslessen aan alle onderbouw leerlingen gegeven. Deze lessen worden aangeboden door de mentor. Er worden verschillende onderwerpen behandeld zoals omgaan met autoriteit of bijvoorbeeld pesten. Indien nodig kunnen we in overleg met leerling en ouders waar nodig ook doorverwijzen naar het OKT (ouder en kindteam). Er worden meerdere keren in het jaar faalangst trainingen aangeboden in kleine groepjes zowel in de onderbouw als bovenbouw. De mentor kan de leerlingen die hier behoefte aan hebben hiervoor opgeven in overleg met ouders en de leerling. In de bovenbouw wordt ook examenvrees in kleine groepen behandeld.

Het OKT (ouder- en kind team)

Aan alle Amsterdamse scholen in het voortgezet onderwijs is een Ouderen Kind team betrokken. In deze teams werken ouderen kindadviseurs, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en jeugdpsychologen. Leerlingen en ouder(s) kunnen samen of afzonderlijk bij hen terecht met kleine en grote vragen en/of zorgen. Bijvoorbeeld over het omgaan met leeftijdsgenoten, ruzie thuis of het gebruik van drank en/of drugs. Ook voor gezondheidsproblemen die de schoolgang belemmeren kan het team gevraagd worden. Het Ouderen Kind team is er om ouders, kinderen en jongeren goed en snel te helpen. 

Wat doet een ouder- en kind adviseur?

Een ouderen kind adviseur(OKA) kijkt samen met de leerling en/of ouder(s) wat er nodig is. Soms is een gesprek voldoende en soms is het nodig om samen een plan te maken. De OKA kan leerling en ouder(s) helpen met tips, gesprekken of een training. Als het nodig is, kan zij ook anderen in het gezin ondersteuning bieden en heeft de mogelijkheid door te verwijzen naar passende hulp. Op de site www.oktamsterdam.nl kunt u de OKT locatie in uw wijk vinden aan de hand van uw postcode. Er is ook een algemeen telefoonnummer. U kunt dan (eventueel anoniem) uw vraag of zorg delen en overleggen met een ouderen kind adviseur. Samen overlegt u dan wat de volgende stap zou kunnen zijn.

Jongerenwerk

Twee jongerenwerkers van het Jongerenwerk Zuid van Combiwel zijn twee dagen per week aanwezig op het Zuiderlicht College. Zij zijn een laagdrempelig aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor de leerling en. Leerlingen kunnen met allerlei vragen op het gebied van bijvoorbeeld school, werk en vrije tijd bij hen terecht. Daarnaast organiseren ze na schooltijd verschillende activiteiten. De activiteiten kunnen thema­gericht zijn in de vorm van een voorlichting of infor­meel en passend die aansluiten bij de behoeftes van de leerlingen.

Extra begeleiding

Een onderdeel van leerling ondersteuning zijn ook de leerlingbegeleider, specialisten en externe hulpverleners. De leerling begeleider maakt deel uit van de trajectklas, daar begeleid en ondersteund hij de leerlingen. Naast zijn werkzaamheden in de trajectklas begeleid hij ook leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Er zijn twee coaches van Elance twee dagen in de week aanwezig. Hier kunnen de leerlingen voor advies/begeleiding of coachingsgesprekken terecht. Via de zorgcoordinator kan men op aanvraag op school preventiemedewerkers middelen gebruik inschakelen om voorlichting geven aan leerlingen.

ZAT (Zorg Advies Team overleg)

Aan het overleg van het ZAT nemen de interne en externe personen deel die een rol spelen in het begeleidingsproces van leerlingen. De taak van het ZAT is het bespreken en verhelderen van gesignaleerde problemen van leerlingen en het kiezen van een geschikt begeleidingstraject. In de praktijk kan dit ook betekenen dat een doorverwijzing plaatsvindt naar externe speciale instanties. Het ZAT komt eens in de zes schoolweken bij elkaar.

De volgende personen nemen structureel deel aan het overleg onder voorzitterschap van de zorgcoördinator:

  • de zorgcoördinator
  • de OKA
  • de jeugdarts
  • de leerplichtambtenaar
  • de directeur van het Zuiderlicht college