ZICHT OP TALENT
Leermiddelen en financiën

Leermiddelen en financiën

Schoolboeken

Schoolboeken zijn gratis: de school regelt voor elke leerling een boekenpakket, dat aan het begin van het schooljaar wordt uitgereikt aan de leerlingen. Leerlingen (en hun ouders) zijn verantwoordelijk voor het gebruik ervan: aan het eind van het schooljaar moet het boekenpakket compleet en in goede staat worden ingeleverd bij school. Anders volgt onherroepelijk een rekening van Van Dijk, het bedrijf van wie wij de boeken huren.

Ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar krijgen alle ouders het verzoek om de ouderbijdrage te betalen. De bijdrage is vrijwillig, maar uit de ouderbijdragen worden wel allerlei extra voorzieningen, (buitenschoolse) activiteiten en werkweken (voor leerjaar 1 en 4) betaald. Ouders die bijvoorbeeld niet kunnen betalen, wordt gevraagd een afspraak met de directeur te maken om tot een financiële regeling te komen. Als er voor een bepaalde activiteit niet is gekozen en daar ook geen bijdrage voor is betaald, wordt de leerling hiervan uitgesloten en zal hij/zij op school een alternatief programma aangeboden krijgen.

Verzekeringen

Alle leerlingen zijn tegen ongevallen verzekerd gedurende de schooltijd en één uur voor en na de schooltijd. Mocht een leerling iets overkomen op weg van of naar huis, dan moet de locatie daar onmiddellijk van op de hoogte gesteld worden. Dit wordt gevraagd in verband met de verzekering tegen kosten van geneeskundige behandeling die niet door de ziektekostenverzekering van de ouders of verzorgers zijn gedekt. De verzekering geldt niet voor materiële schade, dus niet voor beschadigingen aan brillen, kleding en andere eigendommen. Bij reizen vanwege werkweken (ook naar het buitenland) en dergelijke zijn de volgende risico’s (tot zekere maxima) verzekerd: onvoorziene uitgaven, medische kosten gemaakt in Nederland, tandheelkundige hulp na ongeval, bagage, overlijden door ongeval, blijvende invaliditeit door ongeval. NB: Bij het opzettelijk toebrengen van schade en/of letsel keert geen verzekering uit, maar is altijd de veroorzaker zelf aansprakelijk.

Kluisjes

De school heeft voldoende kluisjes voor alle leerlingen. Aan het begin van het schooljaar kan een leerling een pasje bij de conciërge ophalen. Bij verlies van het pasje kan een nieuwe pas worden gekocht voor € 5,- Wie z’n kluispasje vergeten is, kan tot drie keer toe de conciërge vragen, het kluisje te openen, daarna wordt onherroepelijk het kluisje leeggehaald en moet de leerling tot de volgende vakantie boeken en schriften in een tas steeds meenemen en de jas moet worden opgehangen aan een kapstok in de gang. Het is absoluut niet toegestaan om een kluisje met iemand anders te delen.

Schade/vermissing

Alle schade die door een leerling wordt toegebracht aan gebouw, meubilair, leermiddelen enz. moet door de leerling of de ouders/verzorgers worden vergoed. Zoals hierboven te lezen is, wordt bij het opzettelijk toebrengen van schade en/of letsel geen verzekering uitgekeerd, maar is de veroorzaker altijd zelf aansprakelijk. De school is niet aansprakelijk voor vermissing van fietsen, brommers, kledingstukken, smartphones en andere eigendommen van de leerling. Bij vermissing kan soms een beroep worden gedaan op de eigen inboedelverzekering. Om vermissingen zoveel mogelijk te voorkomen raden wij aan, de eigendommen van een naam of merkteken te voorzien en bij voorkeur op te bergen in de kluisjes. Fietsen en brommers moeten op slot worden gezet. Het gebruik van dure fietsen wordt ten sterkste afgeraden. Ouders/verzorgers doen er verstandig aan een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor hun kinderen af te sluiten.

Studietoelagen

Als de studiekosten de draagkracht van de ouders te boven gaan, kunnen bij het rijk en/of de gemeente studiebeurzen of studietoelagen worden aangevraagd. Informatie is bij de administratie van de school verkrijgbaar.

Scholierenvergoeding

De gemeente heeft ook dit jaar een scholierenvergoeding, bedoeld voor ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen tot 18 jaar met een minimuminkomen. De vergoeding bedraagt maximaal €400,- per kind in het vo; ook is er een reiskostenvergoeding van €150,- voor kinderen die drie zones of meer moeten reizen naar school. Ouders die hiervoor in aanmerking komen krijgen eind juni automatisch een aanvraagformulier. Als zij geen brief hebben ont vangen, dan kunnen zij contact opnemen met het team Voorzieningen op telefoon- nummer (020) 346 3684.