ZICHT OP TALENT
Gezonde school

Gezonde school

De Gezonde Schoolkantine

Visie gezonde school:

Op het Zuiderlicht College vinden wij het onderwerp gezondheid erg belangrijk. Dit betekent dat wij het belangrijk vinden dat de school, naast het gezin, een omgeving is die de gezondheid en de gezonde leefstijl bevordert voor de leerlingen. Gezondheid draagt immers bij aan de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. De positieve gevolgen hiervan zijn: betere schoolprestaties en minder schooluitval. Gebleken is dat gezondheid en onderwijsleerresultaten nauw met elkaar samenhangen. Hierdoor zijn gezondere keuzes de basis voor een optimale ontwikkeling bij leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waarbij we de keuzevrijheid van onze leerlingen respecteren. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij.

Binnen het Zuiderlicht College vinden we het belangrijk dat het aanbod in de kantine vooral gezondere keuzes biedt. Op school leren de leerlingen over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Wij werken samen met het Voedingscentrum en de GGD. Deze instanties ondersteunen ons bij het gezonde aanbod in de schoolkantine. We vinden het belangrijk dat het aanbod in de kantine gezond is. Het is ons streven dat het grootste gedeelte van het aanbod (minstens 80%) bestaat uit een gezonde keuze. Hierbij wordt gekeken of het aanbod aansluit bij de Schijf van Vijf.

Gezonde kantine:
We werken op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum.

Onze kantine heeft de volgende basis:

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze:
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuze
De kantine hanteert deze twee uitstralingspunten:

  • Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
  • Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes.

De kantine stimuleert water drinken
Wij vinden het ook zeer belangrijk dat onze leerlingen voldoende vocht binnen krijgen. Water drinken wordt dan ook gestimuleerd door een goed bereikbare watertap of waterkan. In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de kantine.

Onze ambitie
Onze ambitie is een gouden schoolkantine: het uitgestalde aanbod bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes.We bieden groente en fruit aan.De aankleding van de kantine stimuleert onbewust om de betere keuze te maken.

Structureel beleid
Samen met de conciërge brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie. Daarnaast is ons beleid terug te vinden op de schoolsite.

Gezondheidseducatie
Er wordt structureel aandacht besteed aan voeding in de lessen doordat we jaarlijks gebruik maken van de methode Verzorging voor Jou. Hierbij krijgen onze leerlingen les over de schijf van 5 in de leerjaren 1 en 2 (onderbouw)

In de bovenbouw wordt er gebruikt gemaakt van Mixed. Ook hier wordt uitgebreid aandacht besteed aan de schijf van vijf en de betekenis van een gezonde voedingspatroon en leefstijl.

Daarnaast maken wij gebruik van de online lessenserie ‘weet wat je eet’ waarin onze leerlingen leren over gezond, duurzaam en veilig eten.

Sociale omgeving
We presenteren het voedingsbeleid op onze website. Zo weten leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers wat we aan gezonde voeding doen. Ook staat de visie over de gezonde school in de schoolgids.

Signaleren
Wij hebben als school een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Hiervoor hebben wij een zorgcoördinator, mentoren, schoolmaatschappelijk werker en een vertrouwenspersoon aangewezen.  Regelmatig wordt er nagegaan hoe het staat met de voedingsgewoonten en het gewicht van de leerlingen. Signalering wordt besproken in het zorgteam en de ouders/verzorgers worden betrokken in dit proces.

Beleid
Wij beschrijven in de schoolgids  en op de website wat wij doen om een gezond aanbod in de schoolkantine te garanderen en wat we doen op gebied van educatie en signaleren.

De school handhaaft het beleid rondom gezonde voeding door middel van onze conciërge en docenten die (in de pauze) toezicht houden op het gedrag van de leerlingen rondom voeding en spreken de leerlingen hier zo nodig op aan.

We informeren ouders/verzorgers over het voedingsbeleid en de schoolregels en zorgen ervoor dat het beleid via de schoolgids altijd gemakkelijk is in te kijken (staat op de website), ook voor de leerlingen.

De Gezonde School-adviseur van de GGD ondersteunt het Zuiderlicht College bij de Gezonde School-aanpak rond het thema Voeding en andere thema’s. Er is met regelmaat contact met de Gezonde School-adviseur van de GGD in de regio met betrekking tot het thema Voeding.

Meenemen eten en drinken
Er zijn afspraken over het meenemen van eten en drinken naar school. Zo zijn snackproducten, zoals patat   en energydranken voorbeelden van producten die bij ons op school niet zijn toegestaan. Conciërges, leerjaar coördinatoren en docenten die tijdens de pauze surveilleren zien hierop toe. Bij het constateren van voedingsmiddelen die op school niet zijn toegestaan worden deze producten ingenomen.

Hygiëne in de kantine
In onze kantine wordt er gewerkt volgens de HACCP-regels. Er zijn maatregelen genomen om voedselverspilling tegen te gaan.

Ouders/verzorgers
Ouders/verzorgers maken we attent op onze gezonde schoolkantine en de aandacht voor gezonde eet- en beweeggewoonten in ons onderwijs door middel van de schoolgids en de informatie over ons voedingsbeleid op de website.

Leerlingen
Leerlingen worden door middel van voeding in de lessen en tijdens de mentorlessen uitgedaagd om mee te denken over een gezonder aanbod in de kantine en een gezonde leefstijl. Onze leerlingen kunnen in de leerlingenraad meebeslissen over de eetomgeving binnen de school.